Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi
smluvními stranami kupní smlouvy uzavřené “na dálku”, tedy prostřednictvím
elektronických / internetových médií, kdy na jedné straně je společnost
Agony Production s.r.o., sídlem Praha 9 – Hrdlořezy, Českobrodská 7/34,
PSČ 190 00
IČ 24244643, DIČ CZ24244643
Sp. zn.: C 196799 vedená u Městského soudu v Praze,
dále jen “Prodávající”
a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitel je pro účely těchto VOP každá fyzická osoba, která mimo rámec své
podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s
Prodávajícím nebo s ní jinak jedná.
Podnikatel je pro účely těchto VOP každá fyzická nebo právnická osoba, která
samostatně vykonává na vlastní účet výdělečnou činnost živnostenským nebo
obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za
podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která
jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Kupující v objednávce své
identifikační číslo (IČ, IČO) a/nebo daňové identifikační číslo (DIČ) pak bere na
vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s
těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v
momentě odeslání objednávky.
Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou
adresu, spolu s výzvou k platbě.
II. Sdělení před uzavřením smlouvy
Prodávající sděluje, že
a. neúčtuje Kupujícímu žádné náklady na prostředky komunikace na dálku a ani
nepřijme nároky Kupujjícího na úhradu jeho nákladů na komunikaci na dálku.
b. požaduje úhradu kupní ceny před odesláním či převzetím plnění Kupujícím.
Cena, sdělená v e-mailové komunikaci, je ze strany Prodávajícího konečná a
nebudou k ní následně připočítávány žádné další poplatky či náklady
jakéhokoli typu. Výjimkou mohou být pouze případné další náklady, které si
výslovně vyžádá Kupující následně (např. změna doručovací adresy či jiné
obdobné situace sdělené Prodávajícímu až po odeslání výzvy k platbě).
c. v případě, že Kupujícím je Spotřebitel, má Spotřebitel právo od smlouvy
odstoupit (není-li níže uvedeno jinak) ve lhůtě čtrnácti kalendářních dnů, která
začíná běžet dnem doručení / převzetí zboží. V případě zaslání zboží a v
případě, kdy nelze doložit datum doručení Kupujícímu či adresátovi, považuje
se za počátek lhůty pátý pracovní den po prokazatelném odeslání zásilky se
zbožím.
d. Spotřebitel nemůže, v souladu s §1837 Občanského zákoníku odstoupit od
smlouvy:
i. o dodávce zboží, které bylo vyrobeno či upraveno podle přání
Spotřebitele (např. reklamní potištěný textil)
ii. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud sám porušil jejich
původní obal, anebo v případě, kdy k porušení obalu před odesláním
vyzval Prodávajícího (např. kvůli podepsání / věnování na nosič
nahrávky).
iii. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a
byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Prodávající zdůrazňuje, že
v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od
takové smlouvy odstoupit;
h. v případě odstoupení od smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s
navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku
komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže
být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
III. Smlouva

 1. Uzavření smlouvy
  Smlouva je uzavřena na základě e-mailové či telefonické objednávky Kupujícím,
  zasláním výzvy k platbě Kupujícímu a připsáním platby od Kupujícího na účet
  Prodávajícího.
 2. Dodání předmětu koupě
  Prodávající se zavazuje Kupujícímu věc odeslat či předat bez zbytečných odkladů po
  uzavření smlouvy, tj. po připsání platby na účet kupujícího.
 3. Přechod nebezpečí škody
  Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a
  vady v dokladech nutných pro užívání věci.
  Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má,
  nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.
  Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu
  nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i
  později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
  Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na
  věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
  Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá
  vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil
  porušením své povinnosti.
 4. Odpovědnost Prodávajícího
  Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, zejména za to, že
  v okamžiku převzetí věci Kupujícím
  a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové
  vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující
  očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  b. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému
  se věc tohoto druhu obvykle používá;
  c. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
  d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v
  době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
  a. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  c. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou
  věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
  d. vyplývá-li to z povahy věci.
  Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci
  věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 5. Podstatné porušení smlouvy
  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
  a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká
  pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to
  možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady
  neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující
  právo na bezplatné odstranění vady;
  b. na odstranění vady opravou věci;
  c. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  d. odstoupit od smlouvy.
  Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez
  zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit
  bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže
  jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li
  Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady
  přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
  Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného
  porušení smlouvy – viz níže.
  Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající
  nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v
  případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání
  nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 6. Nepodstatné porušení smlouvy
  Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na
  odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy,
  může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může
  Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
  Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může
  Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
  Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
 7. Porušení smlouvy obecně
  Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě
  odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
  opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy
  odstoupit.
  Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně
  dodanou, nedohodnou-li se strany jinak.
  Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné
  prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-
  li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu
  poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po
  odevzdání věci.
 8. Záruka za jakost
  Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy
  odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
  Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na
  věci na Kupujícího vnější událost.
 9. Užívání elektronického obsahu
  Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (pro účely VOP
  rozuměj audio nahrávky, video nahrávky apod.) zakoupeného u Prodávajícího
  dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP, právními předpisy upravujícími
  autorská díla, případně konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např.
  EULA). Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit
  případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní
  následky.
  Kupující je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní
  potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého
  hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách
  uvedeno něco jiného. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický
  obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak
  s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo
  licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být
  odepřen či licence může být deaktivována, v případě že elektronický obsah byl
  získán v důsledku protiprávní činnosti.
  Toto ustanovení VOP se užije taktéž na elektronický obsah, který Prodávající poskytl
  Kupujícímu jako dar.
  IV. Odstoupení od smlouvy
 10. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, s výjimkou omezení
  podle odstavce II, písmeno d) této smlouvy. Lhůta podle věty první běží ode dne
  uzavření smlouvy a jde-li o
  a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
  b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
  ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
  c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne
  převzetí první dodávky zboží.
  Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím e-mailové komunikace.
  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného
  odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od
  Prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
  Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s
  kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu,
  ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
  Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak
  lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a
  nepoužité v neporušeném originálním balení.
  Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v
  důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na
  jeho povahu a vlastnosti.
  V případě proplácení dobropisu v hotovosti může Prodávající požadovat předložení
  identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku
  škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení
  některého z těchto dokladů může Prodávající odmítnout peněžní prostředky proplatit.
  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu,
  nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky,
  které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není Kupující povinen vrátit přijaté peněžní
  prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá.
  V. Bezpečnost a ochrana informací
  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze
  k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím. Žádné z poskytnutých osobních údajů
  nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související
  s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména,
  čísla účtu a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl
  újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také
  dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života
  subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím
  prodávajícímu za účelem splnění objednávky jsou shromažďovány, zpracovávány a
  uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č.
  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se
  zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Kupující dává
  prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů
  pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, případně pro rozumnou
  následnou komunikaci. .
  V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno,
  příjmení, adresa, telefonní číslo, a e-mail. Veškeré takto získané osobní údaje jsou
  zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se
  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění,
  následně v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)
  Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně
  práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv
  k těmto údajům.
  VI. Záruční podmínky
  Záruční podmínky na zboží se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční
  list obvykle slouží doklad o zakoupení.
  VII. Závěrečná ustanovení
  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny
  výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České
  republiky.
  Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího
  překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy
  v českém jazyce.
  Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od
 11. 5. 2018.